handel

ogólnie wyszczególnia się następujące typy:
To gatunek dopuszczony do obrotu.
– To gatunek niedopuszczony do obrotu.

Prawa autorskie.